• Fuligule à tête rouge
  Fuligule à tête rouge
 • Canard souchet
  Canard souchet
 • Petit garrot a oeil d\'or
  Petit garrot a oeil d\'or
 • Fuligule à collier
  Fuligule à collier
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard colvert X domestique
  Canard colvert X domestique
 • Canard colvert
  Canard colvert
 • Canard branchu
  Canard branchu
 • Érismature rousse
  Érismature rousse
 • Canard branchu
  Canard branchu
 • Grèbe à bec bigarré
  Grèbe à bec bigarré
 • Grèbe à bec bigarré
  Grèbe à bec bigarré
 • Grèbe à bec bigarré
  Grèbe à bec bigarré
 • Eider à duvert
  Eider à duvert